02/08/2023

Zenith Comp โชว์โซลูชั่นรักษาความปลอดภัยและเครือข่ายไร้สายในงาน ISC 2015

IMG_4440

Zenith Comp นำโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายหลากหลายรูปแบบมาแสดงในงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยจาก Fortinet ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการใช้งานและรักษาความปลอดภัยการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ ครบคลุมการใช้งานทั้งแบบใช้สายและไร้สาย นอกจากนี้ยังมีการนำโซลูชั่น Log Management จาก ArcSight มาสาธิตการทำงานให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสกันด้วย

Leave a Reply