03/27/2023

VWorld

กลุ่มทรู ต่อยอดความรู้น้องๆ อีสานบ้านเฮา ลงพื้นที่ 7 โรงเรียน ในอุบลราชธานี

แม้จะอยู่ถึงสุดเขตตะวันออกของประเทศไทย แต่ก็ไม่ไกลเกินกว่าที่กลุ่มทรู จะนำเทคโนโลยีการศึกษาเข้าถึงจังหวัดอุบลราชธานีได้ โดยล่าสุดทีมงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกลุ่มทรู ลงพื้นที่ไปยัง 7 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านศรีศึกษา ร.ร.บ้านวังมนเดือยไก่ ร.ร.บ้านเสียม ในอำเภอเขื่องใน และร.ร.บ้านโนนสูงโนนโฮมวิทยา ร.ร.บ้านหนองทัพ ร.ร.บ้านคำกลาง และร.ร.บ้านเก่าขาม ในอำเภอน้ำยืน รวมครูและนักเรียนกว่า 1,000 คน

(more…)