03/28/2023

Universal Payments

DataOne Asia ชู ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Universal Payments

บริษัท DataOne Asia (Thailand) จำกัด ได้จัดอบรม แบบ Class room training และ Workshop ภายใต้หัวข้อ “Be a professional of Universal Payment (UP)” โดยจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง ที่เสริมให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ UP ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น รวมถึงการปรับปรุงระบบให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย เป็นผู้บรรยายหลัก

(more…)