03/25/2023

sphere

เหนือระดับ มาตรฐานใหม่ยุคนิวนอร์มัล…“ทรูสเฟียร์” ย้ำสุดยอดแห่งบริการที่เป็นเลิศและมั่นใจได้

227-1

“ทรูสเฟียร์” “First Class Co-Working Space Destination” ทุกสาขาในประเทศไทย ย้ำความมุ่งมั่น และพิถีถันในรายละเอียด ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยว ททท. และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดทำขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการ

(more…)