05/30/2023

NTT ทุ่ม 3 พันล้านเดินหน้าสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในพื้นที่ EEC

NTT ประกาศเมื่อเร็วนี้ว่า จะลงทุนมูลค่า 3000 ล้านบาท เพื่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยศูนย์ข้อมูล “Bangkok 3 Data Center” หรือ BKK3 แห่งใหม่จะพร้อมเปิดบริการเชิงพาณิชย์ช่วงครึ่งหลังของ พ.ศ. 2567 ด้วยขนาด 12 เมกะวัตต์ บนพื้นที่รวม 4,000 ตร.ม. 

Bangkok 3 Data Center ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ ห่างจากใจกลางเมืองกรุงเทพฯเพียง 57 กม. ภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลแห่งใหม่จะสามารถสนองต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลและองค์กรต่างๆ

มาพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ บน ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เหมาะสม และความคุ้มค่าที่รองรับความหนาแน่นสูงถึง 30kW ต่อแร็ค โดยมาตรฐานการรับรองสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์นี้ ได้แก่ ANSI/TIA-942, ISO 27001, ISO 50001, PCI DSS and ISAE 3402 และมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณกลางปี พ.ศ. 2566

นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลแห่งใหม่ยังเป็นไปตามมวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท NTT Group ที่มุ่งเน้นการใช้งานนวัตกรรมสีเขียวตามแผนระยะยาวถึงปี 2040 (พ.ศ. 2583) กรอบวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะช่วยให้ NTT บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ทั่วทั้งกลุ่มบริษัทภายใน พ.ศ. 2573 และทั่วทั้งห่วงโซ่ value chain ภายใน พ.ศ. 2583 สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ภายใน พ.ศ. 2593 อีกด้วย

โดยก่อนหน้านี้ NTT ได้ริเริ่มโครงการการนำนวัตกรรมสีเขียวมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงการนำเทคโนโลยี Liquid Cooling Immersion มาปรับใช้ในดาต้าเซ็นเตอร์ที่ มุมไบ ประเทศอินเดีย และการเปิดตัวโครงสร้างของบริการ Sustainability-as-a-service แบบครบวงจร ที่ออกแบบมาเพื่อให้องค์กรสามารถเห็นถึงผลกระทบที่มีต่อภูมิอากาศของโลกและสามารถวางแผนลดการปล่อยก๊าสเรือนกระจกระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง

You may have missed