05/29/2023

Hewlett Packard Enterprise Switch Selector เครื่องมือเพื่อการเลือกใช้สวิตช์จาก HP

เครื่องมือสำหรับคนไอที ที่ต้องการเลือกสวิตช์มาใช้งาน2530_8GPoEswitch_front__79240.1447865533.1280.1280

เข้าไปทดลองใช้งานได้จากลิงค์นี้ได้เลย

http://h17007.www1.hp.com/us/en/networking/products/switches/switch-selector.aspx#.V6Lysa3F-JS

Leave a Reply