01/31/2023

ฟอร์ติเน็ตจับมือมหาวิทยาลัยศรีปทุมเพื่อลดช่องว่างด้านทักษะเพื่อต่อสู้ภัยไซเบอร์ของบุคลากรไทย

ฟอร์ติเน็ตผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจรได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมเพื่อจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและออกประกาศนียบัตรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อันเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมระดับโลกให้นักศึกษาของไทย

ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้จะช่วยให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเพิ่มทักษะด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่ตรงกับความต้องการขององค์กรในประเทศไทยจากหลักสูตรที่ได้รับรางวัลของฟอร์ติเน็ตเพื่อเตรียมให้นักศึกษาพร้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญ ลดช่องว่างด้านทักษะ ช่วยสร้างโลกดิจิทัลของไทยให้ปลอดภัย

ด้วยข้อตกลงนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธมิตรทางวิชาการ นับเป็นสถาบันการศึกษาล่าสุดที่เข้าร่วมโครงการ Academic Partner Program ของสถาบันอบรมฟอร์ติเน็ต (Fortinet Training Institute) ซึ่งเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วโลกในการสร้างแพลทฟอร์มแห่งการเรียนรู้เพื่อลดช่องว่างด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  ในฐานะพันธมิตรทางวิชาการที่ได้รับอนุญาตแล้วนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะเสนอหลักสูตรการฝึกอบรม Network Security Expert (NSE) ที่ได้รับรางวัลจากหลายสถาบันทั่วโลกของฟอร์ติเน็ตและหลักสูตรสำหรับประกาศนียบัตร สอนที่วิทยาลัยนานาชาติและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยคาดว่าจะมีนักศึกษาประมาณ 150 คนได้รับประโยชน์จากการศึกษาในหลักสูตรเหล่านี้ในการอบรมครั้งแรก และมีสิทธิ์จะเข้าเรียนต่อในระดับ NSE 4 พร้อมมีโอกาสในการได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมอีกต่อไป

ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนจะได้ใบประกาศการรับรองจากฟอร์ติเน็ต และจะเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาต่างๆ และหลักสูตรที่เปิดเพื่อสอบรับประกาศนียบัตรในรูปแบบผสมผสานทั้งที่เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ด้วยตนเองและนำโดยผู้สอนในชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกหัดและลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้รับประสบการณ์จริง โดยคาดว่า หลักสูตรที่มีเนื้อหาเข้มข้นและเป็นเชิงลึกเหล่านี้จะช่วยผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสูงพร้อมกับทักษะด้านการจัดการกับความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อช่วยปกป้องเครือข่ายที่ตนเองดูแลจากภัยคุกคามที่มาจากทางไซเบอร์ทั่วโลกและเสริมสร้างโลกดิจิทัลของประเทศไทยให้ปลอดภัย

ภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฟอร์ติเน็ตกล่าวว่า “จากรายงานการวิจัยทั่วโลก Fortinet 2022 Cybersecurity Skills Gap แสดงให้เห็นว่า 91% ขององค์กรในประเทศไทยที่ตอบแบบสอบถามนั้นได้ยอมรับว่าตนเองประสบปัญหาในการรักษาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไว้  และ 87% ระบุว่าขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในงานด้านการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งแวดล้อมแบบคลาวด์และในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ต่างๆ ทั้งนี้ ฟอร์ติเน็ตมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยลดช่องว่างเหล่านี้ และเห็นว่าความร่วมมือมหาวิทยาลัยศรีปทุมในครั้งนี้เป็นก้าวที่สำคัญ ในการขยายโอกาสที่จะรับความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้ที่มีความสนใจในการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ และช่วยให้ประเทศไทยมีสถาปัตยกรรมทางดิจิทัลที่ปลอดภัย”

ในส่วนของ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมกล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุมและฟอร์ติเน็ตซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้าน IT Security ระดับโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยน know – how ทางด้าน Cyber security ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ภายใต้ความร่วมมือนี้ ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับการสนับสนุนจากฟอร์ติเน็ตในการนำหลักสูตร Professional certificate “Network Security Expert” (NSE) อันประกอบไปด้วยองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber security ระดับโลก มาบูรณาการในการเรียนการสอน รวมถึงการสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำมาใช้ในการวิจัย การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  นำร่องจากรายวิชาพื้นฐานในหลักสูตร Network Security Expert (NSE) ของทางบริษัทฯ มาปรับใช้ควบคู่ในการเรียนการสอนรายวิชา Tools for Digital Age ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม ได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ในชีวิตจริง

นอกจากนี้แล้ว มหาวิทยาลัยและทางบริษัทฯ ยังได้มีความร่วมมือในด้านสหกิจศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการของบริษัทตามตำแหน่งหน้าที่และความเหมาะสมกับคุณวุฒิ นักศึกษาจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้เรียน ไปต่อยอดในการทำงานเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”ความร่วมมือทางด้านวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ทางด้าน Cyber security เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการทำงานในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นการตอบรับนโยบายของภาครัฐในด้าน Cyber security เพื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอีกด้วย”

การแต่งตั้งพันธมิตรทางวิชาการครั้งนี้เกิดขึ้นจากความพยายามของฟอร์ติเน็ตในการแก้ไขปัญหาช่องว่างทักษะทางไซเบอร์ผ่านการฝึกอบรมและการศึกษาโดยสถาบันฝึกอบรมของฟอร์ติเน็ตและโครงการพันธมิตรทางวิชาการ ในขณะนี้ พันธมิตรทางวิชาการที่ได้รับอนุญาตแล้วมีมากกว่า 500 แห่งทั่วโลกในกว่า 96 ประเทศ สถาบันฝึกอบรมของฟอร์ติเน็ตยังคงทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วโลกเพื่อช่วยพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในโลกไซเบอร์แห่งอนาคต สถาบันทั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการ Academic Partner Program  ทั้งนี้ ฟอร์ติเน็ตได้มอบประกาศนียบัตร NSE ไปแล้วถึง 1 ล้านใบ อันเป็นแนวทางที่ช่วยปิดช่องว่างของทักษะทางไซเบอร์ทั่วโลก  นอกเหนือจากการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ครั้งสำคัญนี้แล้ว ฟอร์ติเน็ตยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งของหลักสูตรการฝึกอบรมและหลักสูตรประกาศนียบัตรทั่วโลกต่อไป ด้วยการเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆ ในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จำเป็นต่อสถานการณ์ภัยคุกคามในกรณีต่างๆ จับมือกับพันธมิตรด้านการฝึกอบรมรายใหม่ รวมถึงเปิดโอกาสให้กลุ่มที่มีศักยภาพแต่ขาดโอกาสได้สามารถเข้าถึงการฝึกอบรมและความรู้ทางไซเบอร์ให้มากขึ้นอีกด้วย