06/06/2023

CAT ร่วมพิธีแถลงข่าวความร่วมมือและเปิดตัวโครงการ Smart Thailand

นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมพิธีแถลงข่าวความร่วมมือและเปิดตัวโครงการ Smart Thailand โดย ITAP สวทช. ร่วมกับ ภาคีความร่วมมือ ซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นพันธมิตรในภาคีความร่วมมือ เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ     และปลายน้ำ ของเทคโนโลยีให้ทราบถึงแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

17493152_800903353392701_6706947851227793338_o

Leave a Reply