06/09/2023

เทคโนโลยีมีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก ในการเจริญเติบโตของสังคมชนบทเวียดนาม

Imageรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเวียดนาม Nguyen Quan เชื่อว่า องค์กรที่มีเทคโนโลยีสูง สามารถช่วยเร่งการพัฒนาการอย่างยั่งยืนทางด้านเศรษฐศาสตร์เชิงสังคมในท้องถิ่นชนบทได้

Quan ได้กล่าวในการประชุม ณ จังหวัด Binh Dinh ว่า เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ที่เวียดนามดำเนินแผนงานในการส่งผ่านและใช้งานเทคโนโลยีในเขตชนบท ซึ่งแผนงานเหล่านี้ช่วยยกระดับการเจริญเติบโตของประชากรและคุณภาพชีวิตของชาวบ้านได้เป็นอย่างมาก

แค่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โครงการกว่า 280 โครงการได้เกิดขึ้นจากแผนงานดังกล่าวนี้ ซึ่งก่อให้เกิดการส่งต่อเทคโนโลยีและการฝึกอบรม ไปยังช่างเทคนิคและเกษตรกร รวมถึงการออกแบบเทคโนโลยีนั้นๆ ไปใช้ในการผลิตอีกด้วย ผลที่ได้รับก็คือ เทคโนโลยีขั้นสูงกว่า 960 ชนิด ได้ถูกนำไปใช้งานในการเกษตรกรรม และแผนงานยังสามารถผลิตช่างเทคนิคประจำท้องถิ่นซึ่งผ่านการอบรมแล้วกว่า 2,500 คน ซึ่งจะลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้กว่า 61,000 ราย

แผนงานดังกล่าวนี้ ยังมีส่วนช่วยในการก่อตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่อีก 60 ราย และยกระดับเทคโนโลยีของวิสาหกิจที่มีอยู่แล้วอีกมากกว่า 120 ราย

Leave a Reply