10/04/2023

กระทรวงไอซีทีผนึก ATCI จัดงาน “Thailand Local Government Summit 2015”

1กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยและองค์กรภาคี เตรียมจัดสัมมนาวิชาการ ICT Solutions และแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ “Thailand Local Government Summit 2015” ภายใต้แนวคิดหลัก : Digital Transformation for Local Government ดิจิทัล ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทย  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ICT ให้เกิด “ประสิทธิภาพ” ด้วยแนวคิด “พัฒนา” อย่างต่อเนื่องในแนวทาง “บูรณาการ” มุ่งนำท้องถิ่นไปสู่ Green Digital Society เปิดโอกาสให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียนรู้ความก้าวหน้าและประยุกต์ใช้ ICT เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นจาก Smart Province สู่ Smart Thailand ตลอดจนการนำดิจิทัลมาช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ในทุกมิติของการให้บริการประชาชน อาทิ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การจัดการภัยพิบัติ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการแพทย์ ตลอดจนการนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานของทางราชการ การบริหารจัดการด้านงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า เป็นต้น จัดในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครวันนี้ – 30 พฤศจิกายน ศกนี้ สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณธัญญา สิมมาวัตร โทร 02 661 7750 ต่อ 223, 083 004 6739

ภายในงานจะมีสัมมนาวิชาการและปาฐกถาพิเศษหลากหลายหัวข้อ อาทิ ดิจิทัลเปลี่ยนโลก ประเทศไทยจะก้าวเดินอย่างไรอย่างมีเสถียรภาพ โดย รมว.ไอซีที ดร.อุตตม สาวนายน ปาฐกถาพิเศษ: ความท้าทายใหม่ของภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ แรงผลักดันไปสู่วาระท้องถิ่นดิจิทัล โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปาฐกถาพิเศษ: กรุงเทพมหานคร ต้นแบบการพัฒนามหานครแห่งอนาคต โดย ดร.พีระพงศ์ ศิริเกษม ผู้ตรวจราชการสูง กรุงเทพมหานคร รวมถึงนิทรรศการแสดงเทคโนโลยี ICT จำลองการใช้ ICT เพื่อ Smart Health, Smart Education, Smart Services จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมหน่วยงานที่มีการนำ ICT ไปใช้เพื่อพัฒนาบริการประชาชนได้อย่างดีเยี่ยม การนำเสนอผลงานการบริหารท้องถิ่นดีเด่นด้วย ICT เป็นต้น

3

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือกระทรวงไอซีที         กล่าวว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านไอซีที ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คำว่า “เศรษฐกิจดิจิทัล” หรือ Digital Economy กำลังเป็นประเด็นที่ประเทศไทยและทั่วโลกให้ความสำคัญเนื่องจากปรากฎการณ์ Digital Transformation และ Internet of Things กำลังเข้ามามีบทบาททั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ซึ่งกล่าวกันโดยทั่วไปว่าปัจจุบันเรากำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงานเพื่อก้าวสู่ยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล บนพื้นฐานของการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบ Digital Local Government หรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในแง่การดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของประชาชนมุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่นภายใต้แนวคิด Green Digital Society เพื่อก้าวสู่สังคมอุดมปัญญาหรือ Digital Thailand

 

รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้นำและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงประโยชน์และการประยุกต์ใช้ ICT อย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างดีเยี่ยม รองรับ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้ อีกทั้งยังสร้างความตื่นตัวและตระหนักว่า ICT มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่ความเป็นท้องถิ่นที่มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน จึงขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเข้าร่วมงานนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558”

หัวข้อสัมมนาและหมายกำหนดการเบื้องต้นของงาน

001 002 003

Leave a Reply

You may have missed