01/31/2023

เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ “MSC” เผยผลประกอบการปี 2558 เติบโตอย่างมั่นคง

MSC Opp Day 2016

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ  “MSC” แถลงผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2558 มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 6,977 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิ 206 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 17% มั่นใจธุรกิจในอนาคตเติบโตอย่างมั่นคง ปี 2559 วางแผนนำเสนอโซลูชั่นบริการด้านไอทีใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่องให้กับองค์กร (Recurring Revenue)

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “MSC” เปิดเผยผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่า ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 6,977 ล้านบาท โดยมี ผลกำไรสุทธิ 206 ล้านบาท หรือ เติบโตเพิ่มขึ้น 17%  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังมี สินทรัพย์รวม 3,366 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,797 ล้านบาท และ ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,569 ล้านบาท สำหรับโครงสร้างรายได้ของ “MSC” มาจากกลุ่มสินค้าด้าน ฮาร์ดแวร์ 37%, ซอฟต์แวร์โซลูชั่น 23% ,วัสดุสิ้นเปลือง 30% และบริการ 10% กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มาจากธุรกิจประเภทต่างๆ ได้แก่ บริการ, การเงิน, เทคโนโลยี, อุตสาหกรรม และอื่นๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีฐานลูกค้าที่มั่นคง โดยลูกค้าเก่าที่มีการซื้อซ้ำมีจำนวน 81% ซึ่งนับเป็น สัดส่วนรายได้ถึง 97% ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการทั้งหมดของบริษัทฯ

นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต กรรมการบริหาร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2559 มั่นใจว่าจะสามารถเติบโตอย่างมั่นคง จากนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Revenue) ด้วยการนำเสนอโซลูชั่นรูปแบบใหม่ “IT Cloud Services”  ให้บริการเช่าใช้งานทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮารด์แวร์ผ่านเทคโนโลยีระบบคลาวด์ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการใช้บริการด้านไอทีได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีการลงทุนที่ต่ำลง บริษัทฯ จะให้บริการด้วยซอฟต์แวร์ระบบ Workflow อาทิ Employee Self Service, Enterprise Helpdesk และ “QlikView” ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ด้าน BI-Business Intelligence สำหรับผู้บริหารระดับสูงใช้วิเคราะห์ติดตามการทำธุรกิจเพื่อช่วยตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาแม่แบบของ “QlikView” BI Business Template ให้สามารถนำไปใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยมี BI Template พร้อมให้บริการสำหรับธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจจัดจำหน่าย และอุตสาหกรรมการผลิต อีกทั้งจะผลักดันงานให้บริการประเภทสัญญา ได้แก่  Managed Services, BCS-Business Continuity Services และ MA-Maintenance Agreement Services สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับองค์กร

“บริษัทฯ มีเทคโนโลยีและบริการชั้นนำ มีทีมบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งสามารถนำจุดแข็งดังกล่าวไปนำเสนอบริการในฐานะผู้เชี่ยวชาญในระบบงานด้านไอทีที่สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของลูกค้าในบริการให้คำแนะนำปรึกษาและวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที”

นายอรุณกล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับลูกค้าในทุกระดับ สำหรับกลุ่มลูกค้าหลัก (Key Account) จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษภายใต้นโยบาย “Strategic Customer Focus” เพื่ออำนวยความสะดวกสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR โดยมุ่งเน้นเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยให้ความรู้ด้านไอทีกับสถาบันการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ตรงกับความต้องการในอุตสาหกรรม

Leave a Reply