05/29/2023

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เร่งเครื่องผลักดัน Digital Economy

coverกระทรวง ไอซีที เดินหน้าโรดแมปขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ชูภูเก็ต Smart City หนุนประเทศไทยฮับธุรกิจดิจิทัลในอาเซียน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ยกระดับ IT ก้าวสู่ Smart Thailand” ในงานสัมมนา “Consumer Insight การตลาดยุคใหม่ต้องเข้าใจผู้บริโภค” ซึ่งบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงไอซีทีกำลังเร่งจัดทำแผนหรือโรดแมป (Roadmap) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ให้เป็นไปอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยจะเร่งจัดทำโรดแมปดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือนนี้ และจะต้องมีโครงการนำร่องที่ขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ที่มาพร้อมกับการพัฒนาระบบการชำระเงิน (e-Payment Platform) แห่งชาติ ซึ่งกระทรวงฯ จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

2
ทั้งนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยบนพื้นฐานของการพัฒนาและการใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันอย่างมีเอกภาพจำเป็นต้องอาศัยความร่วม มือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในสังคมทุกภาคส่วน โดยภาคเอกชนและภาคประชาชนจะต้องเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะที่ภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน โดยมุ่งเน้นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกกระบวนการของธุรกิจ ตั้งแต่การขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์และการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจของตนเอง

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังมีนโยบายในการขับเคลื่อนให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางบ่มเพาะผู้ประกอบ การรายใหม่ (Tech Startup) การจัดทำ Smart City ซึ่งเป็นการจำลองเมืองดิจิทัลไว้ที่ภูเก็ต โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ภูเก็ตเป็น Smart City แห่งแรกของประเทศไทย รวมทั้งการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจดิจิทัล (Digital Hub) แห่งหนึ่งในอาเซียน ตลอดจนการพัฒนาภาครัฐและภาคการศึกษา โดยเฉพาะความรู้สารสนเทศดิจิทัล (Digital Literacy) ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่รัฐบาลต้องส่งเสริมเพื่อให้เด็กและเยาวชนมี การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

สำหรับงานสัมมนา“Consumer Insight การตลาดยุคใหม่ต้องเข้าใจผู้บริโภค” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และการเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่เข้ามามีอิทธิพลในหลายธุรกิจ ผู้บริโภคสามารถแสดงความคิดเห็น สร้างคอนเทนต์ของตนเองผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น สะท้อนถึงพฤติกรรมและความสนใจของผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งการศึกษาข้อมูลผู้บริโภคด้วย Consumer Insight จะทำให้เข้าใจถึงความต้องการ มุมมอง และปัญหาของผู้บริโภคในเชิงลึก ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์และนำมาปรับใช้ในการวางแผนการสื่อสารกับผู้บริโภค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างยอดขาย ผลกำไร รักษาฐานลูกค้า และวางแผนกลยุทธ์การตลาด สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล

ที่มา : การทรวงไอซีที

Leave a Reply