02/08/2023

ยกระดับมาตรฐานความเร็ว อินเทอร์เน็ตแบ็คโบน 100 กิกะบิต

005_Cisco-True Internet

ทรู อินเทอร์เน็ต ร่วมกับซิสโก้ ประเทศไทย เพิ่มศักยภาพการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูง ติดตั้งระบบสวิตซ์ Cisco Nexus 7000 มาตรฐานระดับโลกจากซิสโก้ ซึ่งได้รับการออกแบบโดยเฉพาะ ด้วยการยกระดับอินเทอร์เน็ตแบ็คโบนเป็น 100 กิกะบิตต่อวินาทีรายแรกในเอเชียด้วย Cisco Nexus 7000 ตอกย้ำความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องทั้งด้านประสิทธิภาพและเสถียรภาพการให้บริการของทรู อินเทอร์เน็ต สนองความต้องการใช้งานลูกค้ากลุ่มทรูให้สามารถใช้งานเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด

การอัพเกรดอินเทอร์เน็ตแบ็คโบนในครั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีในด้านเทคโนโลยี ระหว่างซิสโก้และทรู ที่มุ่งมั่นที่พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพโครงข่ายการให้บริการสื่อสาร ความพร้อมใช้งานของเครือข่ายแบ็คโบนเพื่อรองรับการใช้งานขององค์กรธุรกิจที่มีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี

นายวสุ คุณวาสี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตในไทยมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการให้บริการด้านเครือข่ายข้อมูลหรือ Data Network Service นับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพบริการให้ดียิ่งๆขึ้น บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร ได้พัฒนาการให้บริการด้านเครือข่ายข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องล่าสุด เป็นรายแรกในเอเชียที่ได้อัพเกรดอินเทอร์เน็ตแบ็คโบนเป็น 100 กิกะบิตต่อวินาทีด้วย Cisco Nexus 7000 ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถรองรับแนวโน้มการใช้งานของลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในอนาคต ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ Cisco Nexus 7000 ทำหน้าที่เป็นคอร์เน็ตเวิร์คของแพลตฟอร์มสวิตซ์ที่ผนวกความสามารถทางด้าน          อีเทอร์เน็ต, ไอพี และสตอเรจ ไว้บนเครือข่ายเดียวกันอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ Cisco Unified Service Delivery ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ปัจจุบันมีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการติดตั้ง Cisco Nexus 7000  แพลตฟอร์มแบบโมดูลาร์ที่สามารถปรับขนาดได้ครั้งนี้ จะ ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถส่งข้อมูลหรือวิดีโอจากดาต้าเซ็นเตอร์อย่างปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุด ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ผสานความสามารถด้านอีเทอร์เน็ตและสตอเรจไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทุกเครื่องสามารถเข้าถึงทรัพยากรเครือข่าย (Network Resources) และสตอเรจทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

ดร. ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน กล่าวว่า “ปัจจุบันเน็ตเวิร์คเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ การเกิดขึ้นของ ‘Internet of Everything’ ความต้องการด้านวิดีโอ คลาวด์ และการบริการด้านโมบายล์กำลังผลักดันให้องค์กรธุรกิจต่างๆสร้างอำนาจในการเชื่อมต่อ (Power of Connections) และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจากการเชื่อมต่อ รวมถึงทำให้ผู้บริการอินเทอร์เน็ตจะมีการแข่งขันที่สูงมากในการให้บริการเครือข่ายข้อมูล (Data Network Service) ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า      ทรู อินเทอร์เน็ตได้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในฐานะผู้นำการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจรโดยมุ่งมั่นพัฒนา และนำเสนอการบริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้ามาโดยตลอด ซิสโก้มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาอัพเกรดอินเทอร์เน็ตแบ็คโบนเป็น 100 กิกะบิตครั้งนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของซิสโก้และมั่นใจว่าทรู อินเทอร์เน็ตจะลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ให้การบริการเวอช่วลที่ปลอดภัย และมีความพร้อมในการใช้งานของเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด”

Leave a Reply