06/10/2023

พระราชอัจฉริยภาพด้านการสื่อสาร

pages-from-cat-magazine-octoberber-december-2016-2_page_0

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัยในการใช้อุปกรณ์ด้านการสื่อสารมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงพระปรีชาสามารถศึกษาค้นคว้า ประดิษฐ์อุปกรณ์สื่อสารเพื่อทรงใช้ในการประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงจับฉลากได้แร่ชนิดลวดหนวดแมวเพียงอย่างเดียว ซึ่งยังคงใช้ประโยชน์ไม่ได้ จึงทรงใช้วิธีเปิดกระปุกนำพระราชทรัพย์ที่ทรงเก็บหอมรอมริบมาซื้ออุปกรณ์เพิ่ม และทรงประกอบเป็นวงจรเครื่องรับวิทยุแร่ ปรากฏว่าเครื่องรับวิทยุแร่ที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกสามารถทำงานได้อย่างดี

ทรงใช้เครื่องมือสื่อสารพระราชทานความใกล้ชิดแก่ปวงชน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานความใกล้ชิดและแก้ปัญหาต่างๆ ต่อราษฎรเพิ่มขึ้น ด้วยทรงสนพระราชหฤทัยในการใช้เครื่องรับ – ส่งวิทยุชนิดมือถือ (Walkie Talkie Radio) พระองค์ทรงเฝ้าฟังและติดต่อกับเครือข่ายวิทยุตำรวจเป็นครั้งคราว เพื่อให้ทรงทราบข่าวรายงานเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ข่าวโจรกรรม อัคคีภัย และการจราจร

ในทุกเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ทรงนำเครื่องรับ – ส่งวิทยุชนิดมือถือติดพระองค์ไปด้วยทุกครั้ง ส่วนข้าราชบริพารจะนำเครื่องรับ – ส่งวิทยุชนิดสะพายหลังตาม ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นำระบบการสื่อสารทางไกลดังกล่าวไปช่วยในการทำงานของกรมตำรวจและแพทย์อาสาทางอากาศ ตลอดจนนำมาใช้ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่มีภูเขาสูงได้เป็นอย่างดี โปรดให้ติดตั้งวิทยุแก่หน่วยปฏิบัติการฝนเทียม เพื่อทรงรับฟังข่าวในการปฏิบัติการฝนเทียมทุกครั้ง

โทรคมนาคมปัดเป่าทุกข์สร้างความสงบสุขแก่ปวงชน
นอกจากการนำเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมต่างๆ มาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารแล้ว พระองค์ยังทรงใช้การสื่อสารทางวิทยุเครือข่าย ปัดเป่าเหตุการณ์วุ่นวายระหว่างเจ้าหน้าที่บ้านเมืองกับนิสิตนักศึกษาและประชาชนถึง ๒ ครั้งพระองค์ทรงเฝ้าฟัง ติดตามข่าวคราวเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทุกระยะในห้องทรงงาน ทางเครือข่ายวิทยุการสื่อสารของตำรวจและทหาร ในที่สุดได้ทรงตัดสินพระราชหฤทัยเข้ายุติเหตุการณ์ด้วยพระองค์เอง โดยทรงปรากฏพระองค์และพระราชทานกระแสพระราชดำรัสทางโทรทัศน์ เหตุการณ์ร้ายจึงได้คลี่คลายและสงบลงอย่างรวดเร็ว

pages-from-cat-magazine-octoberber-december-2016-2_page_1

เสียงสดุดีก้องเกริกไกรจากน้ำพระทัยห่วงใยราษฎร์
พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการสื่อสารโทรคมนาคมปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน โดยสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระเกียรติ “Telecom Man of the Nation” ในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙

ในการเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทั่วประเทศ ทรงรับทราบปัญหาความเป็นอยู่ของราษฎรจากอุปกรณ์สื่อสารที่ทรงนำไปด้วยและทรงใช้อุปกรณ์สื่อสารเหล่านั้น เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพสกนิกรของพระองค์ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง ภัยพิบัติ สาธารณภัยใดๆ ทรงติดตามสถานการณ์ต่างๆ ตลอดเวลาและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารประจำพระองค์

pages-from-cat-magazine-octoberber-december-2016-2_page_2

นอกจากพระราชทานพรปีใหม่ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์แล้ว พระองค์ยังทรงปลีกเวลาปรุแถบเทเล็กซ์อย่างประณีต เพื่อพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านมาถึงยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ พระองค์ทรงเห็นความสำคัญและประโยชน์อย่างยิ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทรงประดิษฐ์ ส.ค.ส. ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่ออวยพรให้แก่พสกนิกรผ่านสื่อมวลชน

พัฒนาการด้านโทรคมนาคมไทยภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เดินทางสู่ก้าวสำคัญที่ก่อให้เมล็ดพันธุ์เล็กๆ เติบโตอย่างมีคุณค่าด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไทย มีความพยายามนำเอาดาวเทียมไทยเข้าไปใช้ในกิจการด้านการเรียนการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวลหัวหิน เจตนารมณ์ดังกล่าวเป็นการสนองตอบความต้องการของประชาชนและเป็นการปรับปรุงในเรื่องการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อสนองพระบรมราโชบายในอันที่จะให้โรงเรียนไกลกังวลเป็นเครือข่ายและเป็นศูนย์กลางการศึกษาอย่างแท้จริง

พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเป็นที่ประจักษ์ฉายส่องแนวทางหลักการ พร้อมสร้างรากฐานสำคัญด้านโทรคมนาคมไทยให้เชื่อมต่อโยงใยสู่สังคมโลกทัดเทียมอารยประเทศ

ที่มา : หนังสือ กสท โทรคมนาคม ก้าวไกลใต้ร่มพระบารมี

บทความโดยความร่วมมือกับ CAT MAGAZINE ฉบับที่ 46 ประจำ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559

Leave a Reply