06/06/2023

ประกาศผลรางวัลโครงการ THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2012-2013

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) ร่วมมือกับ 3 องค์กรหลักที่ให้ความสำคัญทางด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU) จัดโครงการ “Thailand ICT Excellence Awards 2012-2013” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอซีที(ICT) ขององค์กรในประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัดเทียมกับมาตรฐานในระดับสากล โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายไชยเจริญ อติแพทย์ (คนซ้ายแรก) ประธานกลุ่มบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม TMA ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ (คน 2 ซ้าย) กรรมการบริการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย มร.โรเบิร์ต ฟอกซ์ (Mr. Robert C. Fox) (คน 3 ซ้าย) Chairman, ICT Group of Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand  นายวิสิฐ ตันติสุนทร (คน 3 ขวา) รองประธาน TMA นายกำพล ศรธนะรัตน์ (คน 2 ขวา) ประธานกลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ TMA  นายกฤษณะ บุญยะชัย (คนขวาแรก) Chief Relationship Officer-TMA เข้าร่วมงานครั้งนี้

และภายในงาน ยังมีการประกาศผลรางวัลโครงการ THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2012-2013

1. รางวัล Core Process Improvement Projects

ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารดีเด่นแห่งปี และองค์กรที่ได้รับรางวัล Excellence ได้แก่

 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) โครงการ ระบบบริหารจัดการขนถ่ายสินค้าและวัตถุดิบ
 • บริษัท ซีพีเอฟ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด โครงการ ระบบสนับสนุนการบริหารโครงการ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โครงการพัฒนาระบบและกระบวนการรวบรวมข้อมูลการนำส่งเงินสมาชิก กบข.
 • กรมสรรพากร โครงการ Speedy Barcode
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โครงการ IRPC Business Intelligent
 • บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โครงการพัฒนาระบบเพื่อประกอบการให้บริการของหน่วยงาน Sanairi Call Center
 • บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด โครงการ ระบบบริหารลานจอดรถยนตร์เพื่อการส่งออกอัตโนมัติ
 • บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการ ระบบการจัดการงานตรวจสอบภายใน

1.1 รางวัลชมเชยในประเภท Core Process Improvement Projects ได้แก่

 • บริษัท อยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) โครงการ ไอเซ็คกิ้ง การให้สินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

2. รางวัล Business Enabler Projects โครงการขับเคลื่อนธุรกิจดีเด่นแห่งปี และองค์กรที่ได้รับรางวัล Excellence ได้แก่

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โครงการบริการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร
 • สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ โครงการ เครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
 • บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โครงการ การจัดการสัญญาโดยระบบออนไลน์

3. รางวัล Innovation Projects โครงการนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี และองค์กรที่ได้รับรางวัล Excellence ได้แก่

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โครงการ บริการ Pay/receive with mobile by KTB netbank
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โครงการ Financial Supply Chain Management: Direct Approve

4. รางวัล Knowledge Management Project โครงการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ไทยดีเด่นแห่งปี และองค์กรที่ได้รับรางวัล Excellence ได้แก่

 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โครงการ SEC Center point (“SEC Center point” Knowledge Management project)

5. รางวัล ICT for Sustainable Development Projects ไม่มีองค์กรใดผ่านเกณฑ์การพิจารณาในรอบที่ 2

6. รางวัล ICT ทำดีเพื่อสังคม เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู องค์กร ICT หรือองค์กรที่นำ ICT มาใช้ช่วยเหลือสังคม และมีผู้ ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยในเป็นปีที่ 2 ของสาขารางวัลนี้ มีองค์กรเสนอ ชื่อเข้ารับการพิจารณาโดยคณะกรรมการและผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งสิ้น 2 องค์กร ได้แก่

 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการ ทรูปลูกปัญญา มีเดีย และ โครงการ Autistic Application Project
 • บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด โครงการ Ericsson Response

Leave a Reply