05/29/2023

ซิสโก้รุกหนัก ขยายธุรกิจสู่ประเทศพม่า ส่งเสริมการพัฒนาประเทศพม่าภายใต้แนวคิด “Smart and Connected Myanmar”

Photo 1__Final-R

ในภาพ: ดร. ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของซิสโก้ (คนที่หกจากซ้าย); ดร. ซอ มิน ออง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพม่า (คนที่เจ็ดจากซ้าย); และคริส มิลลิแกนผู้อำนวยการปฏิบัติการ USAID ประจำประเทศพม่า (คนที่แปดจากซ้าย) ในพิธีเปิดสถาบัน Cisco Networking Academy แห่งแรกในพม่า

ซิสโก้ขยายธุรกิจสู่ประเทศพม่า พร้อมสร้างเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย (Channel Partner) และแต่งตั้งสองสถาบันแรกที่เปิดสอนหลักสูตร Cisco Networking Academy ได้แก่ 1) University of Computer Studies วิทยาเขตย่างกุ้ง (UCSY)และ 2) University of Computer Studies วิทยาเขตมัณฑะเลย์ (UCSM) โดยโครงการ Networking Academy Program นี้ได้รับการสนับสนุนภายใต้ความร่วมมือระยะยาวระหว่างซิสโก้และหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (U.S. Agency for International Development USAID)

 ซิสโก้มีวิสัยทัศน์ระยะยาวที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลพม่า รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศพม่าภายใต้แนวคิด “Smart and Connected Myanmar” ทั้งนี้ ซิสโก้เชื่อว่า “การศึกษา” และ “อินเทอร์เน็ต” คือสองปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาสังคมอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ดังนั้นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งของทั้งสองส่วนนี้จึงมีความสำคัญอย่างมากต่ออนาคตของประเทศ

นอกจากนี้ ซิสโก้ยังได้มีการจัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างธุรกิจของคู่ค้าและตัวแทนจำหน่ายในพม่า โซลูชั่นและซอฟแวร์ลิขสิทธ์ของซิสโก้ที่นำเสนอผ่านทางตัวแทนจำหน่ายหลักในประเทศไทยไปสู่ตัวแทนจำหน่ายในพม่าจะช่วยให้องค์กรธุรกิจปรับปรุงการจัดการการใช้งานซอฟต์แวร์ รวมถึงบริการด้านประกันสินค้า และการบริการสนับสนุนด้านเทคนิคได้ดีขึ้น โดยตัวแทนจำหน่ายของซิสโก้ในประเทศพม่าได้รับการฝึกอบรมในการช่วยเหลือลูกค้าอัพเกรดอุปกรณ์เครือข่ายและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์ของเครือข่าย

ภายใต้ความร่วมมือกับ USAID ซิสโก้ได้จัดตั้งสถาบัน Networking Academyสองแห่งแรกที่มหาวิทยาลัย University of Computer Studies วิทยาเขตย่างกุ้ง (UCSY) และ University of Computer Studies วิทยาเขตมัณฑะเลย์ (UCSM) ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รับทักษะที่จำเป็นในด้านไอทีและเครือข่าย เพื่อออกแบบ สร้าง และบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงเพิ่มจำนวนบัณฑิตที่พร้อมทำงานในอุตสาหกรรมไอทีของประเทศพม่าได้ทันที ซิสโก้ได้บริจาคอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับห้องปฏิบัติการและจัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 สำหรับมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง

โครงการ Cisco Networking Academy เป็นโครงการช่วยเหลือสังคมในระดับโลกที่สำคัญของซิสโก้ โดยใช้รูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้าง “ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกมุ่งให้ความรู้แก่นักศึกษาหลายแสนคนทั่วโลก เพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการสร้าง ออกแบบ และดูแลรักษาเครือข่าย รวมทั้งปรับปรุงโอกาสทางด้านวิชาชีพ และเข้าทำงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับไอซีทีในอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านไอซีที ควบคู่ไปกับทักษะการทำงานในส่วนของการแก้ไขปัญหา การประสานงานร่วมกัน และการคิดวิเคราะห์

 คำกล่าวสนับสนุน:

ดร. ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของซิสโก้

การที่พม่ากลับเข้าเป็นสมาชิกประชาคมโลกอีกครั้งนับเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญอย่างยิ่งทั้งต่อภูมิภาคอินโดจีน อาเซียน และโลกของเราโดยรวม ซิสโก้เชื่อมั่นว่า “การศึกษา” และ “อินเทอร์เน็ต” คือองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยผลักดันการพัฒนาประเทศพม่าให้เติบโตและเจริญรุ่งเรืองในระยะยาว อีกทั้งการเชื่อมโยงถึงกันอย่างชาญฉลาดภายใต้แนวคิด ‘Smart and Connected Myanmar’ จะทำให้ประเทศพม่ากลายเป็นประเทศขับเคลื่อนที่สำคัญในภูมิภาคนี้


 

 

Leave a Reply