06/05/2023

คู่มือผู้บริหาร ERP Guidebook

ผลงานที่เกิดจากความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนิตยสาร Eworld

หนังสือที่ผู้บริหารยุคใหม่ต้องอ่าน พบได้ที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขา

25560508-130729.jpg

Leave a Reply